§ 8–15 sjuende ledd: Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2009

Brev til Skattedirektoratet

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8–15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Departementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2009 til 3,2 prosent. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.


Med hilsen
Hallvard Rue  e.f.
seniorrådgiver 

Lars Tønder
rådgiver

Kopi: Norges Rederiforbund
          Sentralskattekontoret for storbedrifter