§ 11-21 første ledd bokstav e: Henvendelse vedrørende konserninterne overføringer

Spørsmål knyttet til regelverket for skattefrie konserninterne overføringer (av 04.05.2016)

Vi viser til brev av 29. mars 2016 fra Ernst & Young Advokatfirma. I henvendelsen ber innsender Finansdepartementet uttale seg om to spørsmål knyttet til regelverket for skattefrie konserninterne overføringer.

Med virkning fra 2012 ble dette regelverket utvidet til å omfatte skattefri overføring av hel virksomhet mellom filialer av utenlandske selskaper, jf. skatteloven § 11-21 første ledd e og skattelovforskriften § 11-21-1 tredje ledd. Det første spørsmålet gjelder hvordan man skal håndtere generelle skatteposisjoner ved overføring av hel virksomhet fra filial av et utenlandsk selskap til filial av et annet utenlandsk selskap.

Kontinuitetsbestemmelsen i skattelovforskriften § 11-21-5 annet ledd nevner ikke uttrykkelig denne transaksjonstypen, men viser tilbake til § 11-21-1 tredje ledd hvor slik overføring av virksomhet er regulert. I forarbeidene er det imidlertid forutsatt at generelle skatteposisjoner knyttet til virksomheten skal videreføres uendret i mottakerselskapet ved overføring av hel virksomhet, jf. Prop. 78 L (2010-2011) kap. 12.  

Finansdepartementet legger til grunn at forskriften må tolkes i samsvar med intensjonen i forarbeidene. Finansdepartementet vil vurdere om det er behov for å endre forskriften, slik at det kommer bedre frem at generelle skatteposisjoner skal videreføres i det mottakende selskapet ved overføringer som nevnt i skatteloven § 11-21 første ledd e.

Spørsmål to i henvendelsen gjelder om konsernforskriften kan anvendes hvor virksomheten har negativ verdi på overføringstidspunktet. Finansdepartementet ber Skattedirektoratet besvare dette spørsmålet.

Innsender er orientert om oversendelsen ved gjenpart av dette brev.

Med hilsen

Frode Kristiansen  e.f.
lovrådgiver

                                                                         Martin Børresen
                                                                         lovrådgiver

Kopi:  Ernst & Young Advokatfirma v/Harry Veum