Forskrift om endring i forskrift av 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 4-2 første ledd, første punktum, jf. kgl.res. nr. 1360 av 21. desember 2000.

I

§ 5-1 nytt sjuende ledd skal lyde:

(7)       Arbeidstaker kan velge å stå utenfor innskuddspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven § 6-72, som foretaket betaler premie eller avgift til.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov