Forskrift om overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 7. desember 2012 nr. 76 del VIII, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

                                                           I

§ 1 Anvendelsesområde for overgangsregler om utfasing av særfradrag for uførhet
Skattyter som for inntektsåret 2014 fikk særfradrag for uførhet etter skatteloven § 6-81 annet ledd, men ikke mottok uførepensjon fra folketrygden, kan få særfradrag etter denne forskriften for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

§ 2 Vilkår for særfradrag
Særfradrag gis til skattyter som har mottatt uførepensjon etter andre lover enn folketrygdloven, fordi ervervsevnen er satt ned med mindre enn 2/3. Særfradrag gis til og med den måned skattyter fyller 67 år. Særfradrag gis ikke til skattyter som samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

§ 3 Særfradragets størrelse
Særfradraget gis i alminnelig inntekt med 1 000 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2015, med 667 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2016 og med 334 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2017.

                                                           II

Denne forskriften trer i kraft fra samme tidspunkt som ikrafttredelse av lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Forskriften gjelder for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

Tilhørende lov