§ 2-38: Innstramming i fritaksmetoden

Vedørende inntektsføring av inntekter som er fritatt for beskatning etter fritaksmetoden.

Vi viser til din e-post av 24. oktober 2008 om forslaget til innstramming i fritaksmetoden.

I Ot.prp. nr. 1 (2008 – 2009) er det foreslått en endring skatteloven § 2-38 som innebærer at tre prosent av inntekt som er skattefri etter skatteloven § 2-38, likevel anses som skattepliktig inntekt. Departementet legger til grunn at inntektsføringen skal beregnes på grunnlag av netto skattefrie inntekter det enkelte inntektsår. Eventuelt negativt beregningsgrunnlag et inntektsår kan ikke fremføres til senere inntektsår.

Forslaget om inntektsføring omfatter inntekter som er fritatt for beskatning etter fritaksmetoden. Konsernbidrag som ikke er skattepliktig for mottaker etter skatteloven § 10-3 første ledd annet punktum, omfattes således ikke av de foreslåtte reglene om inntektsføring.

Med hilsen
Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

Frode Kristiansen
 lovrådgiver