§ 10-82: Kildeskatt på renter og royalty mv. – spørsmål om skattepliktens omfang ved ikrafttredelse

Vedrørende hvordan kravene til eierskap og kontroll etter skatteloven § 10-82 skal vurderes i tilfeller der vilkårene ikke er oppfylt ved eller etter ikrafttredelsen av de nye reglene om kildeskatt.

Vi viser til deres brev 12. november 2020 med spørsmål vedrørende ikrafttredelse av reglene om kildeskatt på renter og royalty mv.

I henvendelsen anmodes det om at departementet avklarer hvordan kravene til eierskap og kontroll etter skatteloven § 10-82 skal vurderes i tilfeller der vilkårene ikke er oppfylt etter ikrafttredelsen av de nye reglene.

I henhold til ikrafttredelsesbestemmelsen til de nye reglene i skatteloven om kildeskatt på renter og royalty mv., skal endringene tre i kraft «straks med virkning fra 1. juli 2021 for renter og vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter innvunnet etter dette tidspunktet, og med virkning fra 1. oktober 2021 for vederlag for bruk av eller retten til å bruke skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter innvunnet etter dette tidspunktet».

I ny § 10-82 annet ledd i skatteloven, er det fastslått at selskap mv. skal regnes som nærstående etter bestemmelsen, dersom kravet til eierskap eller kontroll «er eller har vært oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret før betalingen er tidfestet».

Spørsmålet er om reglene om kildeskatt på renter og royalty mv. skal komme til anvendelse på betalinger innvunnet etter det aktuelle ikrafttredelsestidspunktet, i tilfeller der kravet til
eierskap eller kontroll etter § 10-82 første ledd ikke var oppfylt på ikrafttredelses- eller tidfestingstidspunktet, men var oppfylt på et tidligere tidspunkt i inntektsåret 2021.

Ordlyden i § 10-82 har ingen særregulering av tilfeller der kravet til eierskap eller kontroll var oppfylt på et tidspunkt i inntektsåret, men før virkningstidspunktet for ikrafttredelsen av reglene. Dette kan isolert sett tilsi at reglene kommer til anvendelse så lenge nærståendekravet var oppfylt på noe tidspunkt i inntektsåret 2021.

Formålet med utsatt ikrafttredelse fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021 (ytterligere utsatt til 1. oktober 2021 for kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler jf. Innst. 4 L (2020-2021) s. 64) var imidlertid å gi berørte næringer, og Skatteetaten, bedre tid til å forberede seg på endringene jf. Prop. 1 LS (2020-2021) s. 141. Departementet er enig med KPMG i at kildeskatt ikke bør ilegges betalinger i tilfeller der vilkårene for å anses som nærstående ikke var oppfylt ved eller etter reglenes ikrafttredelse. Å gi reglene slik virkning, ville ikke være i samsvar med formålet bak bestemmelsen om senere ikrafttredelse enn foreslått i høringsnotatet.

På denne bakgrunn mener departementet at regelen i skatteloven § 10-82 må forstås slik at for inntektsåret 2021, må kravet til eierskap eller kontroll være oppfylt etter virkningstidspunktet for ikrafttredelse av reglene for den respektive betalingen (1. juli 2021/1. oktober 2021) og – på vanlig måte – før betalingen er tidfestet.

Departementet vil vurdere om det bør fremmes lovforslag om en presisering i lovbestemmelsen for å tydeliggjøre dette.

Med hilsen
Martin Børresen e.f.
avdelingsdirektør


                                                     Kristine Aase Sommerfelt
                                                     seniorskattejurist