Forskrift om endring i forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 3-3 første ledd, første punktum, jf. kgl.res. nr. 1354 av 21. desember 2000.

I

§ 4-1 nytt sjuende ledd skal lyde:

(7)       Arbeidstaker kan velge å stå utenfor foretakspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven § 6-72, som foretaket betaler premie eller avgift til. 

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov