Forsiden

§ 10-50 annet ledd: Skattemessig behandling av utbetaling fra etterbetalingsfond etter samvirkeloven § 28 andre ledd

Gjelder skattemessig behandling av utdeling fra etterbetalingsfond fra samvirkeforetak som omfattes av skatteloven § 10-50 annet ledd.

Vi viser til brev av 5. februar 2015 om skattemessig behandling av utdeling fra etterbetalingsfond fra samvirkeforetak som omfattes av skatteloven § 10-50 annet ledd. Etter departementets syn må utdeling fra etterbetalingsfond etter samvirkelova § 28 annet ledd, skattemessig anses som overskuddsanvendelse.  Slike utdelinger vil ikke være fradragsberettiget for samvirkeforetaket etter skatteloven § 10-50. Departementet legger videre til grunn at utdelinger fra etterbetalingsfond skattemessig skal behandles som utbytte hos mottakeren.

Med hilsen
Frode Kristiansen  e.f.
lovrådgiver

                                                Eli Karine Vik
                                                konsulent