Samvirkelova

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser