§§ 37 og 38 - Tilpasning av vedtaketer til samvirkeloven - kriterier for valg av utsendinger til årsmøtet - Alte Kraftlag A/L

Saknr. 201009505 EP IKR
Dato: 19.10.2010


Tilpasning av vedtekter til samvirkeloven – kriterier for valg av utsendinger til årsmøtet – Alta Kraftlag A/L


Vi viser til Deres brev 26. august 2010 med vedlegg. Henvendelsen gjelder oppnevnelse av utsendinger til årsmøtet i et samvirkeforetak. Spørsmålet er om enkelte medlemmer kan utpeke flere utsendinger etter samvirkelova § 37 enn det disse medlemmenes samhandel med samvirkeforetaket skulle tilsi. Samhandel har betydning for antallet stemmer som kan tildeles et medlem etter § 38 annet ledd.

Lovavdelingen kan ikke avgjøre spørsmålet om lovligheten av de foreslåtte vedtektsendringene eller gi nærmere råd om utformingen av vedtektene. Vi bemerker likevel:

Spørsmålet om valg av utsendinger til årsmøtet etter § 37 og stemmerett på årsmøtet etter § 38 er to ulike spørsmål. (Det er riktignok en sammenheng mellom spørsmålene, ettersom begge har betydning for styrkeforholdet mellom ulike medlemsgrupperinger på årsmøtet.) Når det gjelder valg av utsendinger, kan et samvirkeforetak (som oppfyller vilkårene i § 37 første ledd første punktum) fastsette i vedtektene at medlemmene skal være representerte ved utsendinger på årsmøtet. Etter bestemmelsens annet punktum skal det i så fall fastsettes ”korleis utsendingane skal veljast”. Ordlyden taler for at det er vedtektsfrihet på dette punktet. Det fremgår også av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 21 (2006-2007) s. 274, at det var meningen å gi samvirkeforetakene fleksibilitet med hensyn til valg av utsendinger:

”Utvalsforslaget § 39 første ledd tredje punktum hadde nærmare reglar om korleis utsendingane skulle veljast. Departementet ønskjer å gi foretaka ein større grad av fleksibilitet og har derfor valt å ikkje gi konkrete reglar om val av utsendingar, bortsett frå kravet i fjerde punktum om at berre medlemmar kan vere utsendingar, sjå drøftinga i punkt 9.3.2 ovanfor.”

§ 38 gjelder stemmerett på årsmøtet. Etter første ledd har hvert medlem én stemme på årsmøtet. Der utsendinger møter på årsmøtet, vil stemmeregelen i § 38 så langt den passer gjelde tilsvarende for utsendingene, jf. § 37 annet ledd første punktum. For det tilfellet at det er utsendinger som møter i henhold til vedtektene, vil utgangspunktet også for utsendingene være at hver utsending har én stemme.

§ 38 annet ledd regulerer adgangen til å vedtektsfeste en annen stemmefordeling enn det som er lovens utgangspunkt. Vedtektene kan fastsette at stemmene kan fordeles på medlemmene etter deres omsetning med foretaket. Denne muligheten foreligger også for utsendingenes stemmerett på årsmøtet. Som nevnt mener vi at dette spørsmålet om stemmefordeling på årsmøtet må holdes adskilt fra spørsmålet om hvordan utsendingene skal velges. På det første punktet legger loven opp til vedtektsfrihet, mens på det andre punktet er vedtektsfriheten begrenset etter § 38 annet ledd.

Vi mener etter dette at stemmerettsregelen i § 38 ikke innskrenker den fleksibilitet § 37 legger opp til når det gjelder vedtektsbestemmelser om valg av utsendinger. Vi viser særlig til at fleksibiliteten med hensyn til valg av utsendinger ble grundig drøftet i proposisjonen. Om § 37 første ledd annet punktum likevel må leses med visse forbehold når det gjelder vedtektsfriheten, tar vi ikke nærmere stilling til her.