Forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2012 med hjemmel i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven avsnitt V.

       I

§ 1 Anvendelsesområde for overgangsregler om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter
 Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skatteloven § 6-83 for inntektsårene 2010 og 2011, gis fradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2012 til 2014. Fradraget gis på samme vilkår som for inntektsåret 2011, med de begrensninger som følger av denne forskriften.

§ 2 Begrensning av fradragsformål fra og med inntektsåret 2012
 Særfradrag for store sykdomsutgifter gis ikke for utgifter til følgende formål:
a. Tannlege- og tannpleierhjelp.
b. Påbygging, ombygging og tilpasning av bolig og uteområde, herunder fritidsbolig, garasje mv., og anskaffelse og montering av spesialtilpasset innredning i bolig mv.
c. Transport, herunder anskaffelse av kjøretøy og spesialutstyr i kjøretøy, drift og merbruk av kjøretøy.
 Utgifter til anskaffelser som ikke kan påregnes å ha en markedsverdi ved omsetning, og som skattyter før inntektsåret 2012 har valgt å føre til fradrag over flere år, kan likevel fradragsføres til og med inntektsåret 2014. Eventuell fradragsføring av slike utgifter for inntektsårene 2013 og 2014 skal ikke trappes ned etter § 3.

§ 3 Nedtrapping av særfradraget for inntektsårene 2013 og 2014
 For inntektsårene 2013 og 2014 gis særfradrag med henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av fradragsberettigede utgifter.


       II

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder for inntektsårene 2012, 2013 og 2014.

 

 

 


 

Tilhørende lov