Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 9. oktober 2015 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-72 fjerde ledd.

I

Ny § 6-72 skal lyde:

§ 6-72 Fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning

§ 6-72-1 Vilkår for fradrag

Fradrag for tilskudd til utenlandsk pensjonsordning etter skatteloven § 6-72 gis dersom følgende vilkår er oppfylt:

a.         Skattyter er bosatt i riket, jf. skatteloven § 2-1 første ledd, eller begrenset skattepliktig etter skatteloven § 2-3 og hele eller tilnærmet hele skattyters inntekt fra arbeid eller virksomhet i inntektsåret skattlegges i Norge.
b.         Skattyter må ha vært medlem i ordningen i minst ett år før skatteplikten til Norge etableres.
c.         Det er gitt fradrag for tilskudd til ordningen før skatteplikten til Norge etableres.
d.         Alderspensjon skal være hovedytelse i ordningen.
e.         Pensjonsinnretningen må være etablert i en EØS-stat, ha nødvendig tillatelse til å utøve slik virksomhet, og skal være underlagt tilsyn fra offentlig myndighet der.
f.          Norske myndigheter kan kreve utlevert opplysninger fra etableringsstaten i medhold av skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. Dersom det ikke foreligger slik overenskomst, gjelder tilsvarende når skattyter legger fram erklæring fra offentlig myndighet i etableringsstaten som bekrefter forhold av betydning for fradragsretten.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. 

Tilhørende lov