§ 10-11 annet ledd: Forholdet mellom gave fra selskap og utbytte til aksjonær

Vedrørende utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær eller dennes nærstående som utbytte.

Jeg viser til deres brev av 11. januar i år til Regjeringen, herunder Finansdepartementet med flere. Skatteregelverket hører inn under Finansdepartementets ansvarsområde.

I deres henvendelse vises til at deres firma har gitt en gave til en lokal svømmehall til en verdi av 1,5 mill. kroner. Gaven har av likningsmyndighetene blitt ansett å være gitt fra dere personlig, og ikke direkte fra selskapet til mottaker, med den følge at dere har blitt utbyttebeskattet for verdien av gaven.

Saken gjelder en konkret ligningsavgjørelse. Det hører under ligningsmyndighetene å avgjøre konkrete saker under ligningen. Ligningsmyndighetenes avgjørelse kan eventuelt bringes inn for domstolene dersom man er uenig i avgjørelsen. Departementet vil normalt ikke overprøve ligningsmyndighetenes avgjørelse i konkrete saker.
 
Generelt vil jeg bemerke at etter skatteloven § 10-11 annet ledd regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær eller dennes nærstående som utbytte. Definisjonen omfatter først og fremst utdelinger fra selskap direkte til aksjonær eller dennes nærstående. Utdelinger som ikke direkte tilflyter aksjonæren, men som aksjonæren eller dennes nærstående likevel har direkte fordeler av, kan også bli ansett som utbytte. Det avgjørende vil her være om utdelingen hovedsakelig fremstår som en overføring av verdier til aksjonæren eller dennes nærmeste.

Gaver gitt av aksjeselskapet til allmennyttige formål, som for eksempel bidrag til bygging av en kommunal svømmehall, vil normalt ikke hovedsakelig være en vederlagsfri overføring til aksjonæren. Dette gjelder selv om aksjonæren kan nyttiggjøre seg svømmehallen eller idrettshallen på lik linje med andre innbyggere i lokalmiljøet. Slike gaver går derfor normalt ikke inn under utbyttebegrepet i skatteloven § 10-11 annet ledd. Det er positivt at også aksjeselskaper, ikke bare privatpersoner, støtter opp om kollektive og evt. offentlige tiltak ut fra selskapets økonomi og posisjon i samfunnet eller i sitt distrikt. Som ledd i omdømmebygging og samfunnsansvar bør det anerkjennes at passende gaver fra et selskap kan anses gitt i selskapets egen interesse, ikke bare i aksjonærenes.

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å se den genuine selskapsinteressen i en spesiell selskapsgave til et ideelt formål, slik at det er nærliggende å anta at det er aksjonærenes mer personlige interesser som ligger bare selskapets gavebeslutning. Har aksjonærene tilstrekkelig innflytelse i selskapet til å sørge for at gaven kan besluttes i det aktuelle selskapsorgan, kan det da ut fra alminnelige omgåelsesbetraktninger unntaksvis tenkes tilfeller der utdelingen må anses som utbytte til disse aksjonærene. Slik gjennomskjæring vil først og fremst være aktuelt for enkelte gaver av uvanlig størrelse etter selskapets forhold, og hvor gaven må vedtas av generalforsamlingen, evt. med krav om enstemmighet etter aksjelovene.

I prinsippet er det altså mulig å se for seg utbyttebeskatning ved gjennomskjæring når større gaver til allmennyttige formål kan antas å bero mer på aksjonærenes personlige interesser enn på hensynet til selskapets omdømme mv. Slik beskatning vil imidlertid være krevende og vanskelig å håndheve, især hvis det legges opp til en streng og mest mulig konsekvent ligningspraksis. Det kan også fremstå som urimelig å bli beskattet for fornuftige gaver til allmennyttige formål. Jeg vil derfor anse det mest hensiktsmessig at det ikke legges opp til en slik streng praksis. Gjennomskjæring på området bør etter mitt syn begrenses til helt atypiske tilfeller hvor aksjonærene illojalt bruker sin vedtaksmyndighet i selskapets organer til å tilgodese sine egne gaveformål, fremfor å legge selskapets interesser til grunn for gavevedtaket. Denne vurderingen er det som nevnt ligningsmyndighetene som må foreta, og den kan eventuelt prøves for domstolene dersom man er uenig i foretatt gjennomskjæring.

Kopi av brevet er sendt til Skattedirektoratet og Skatt Nord.

Med hilsen
Geir Axelsen
statssekretær