§ 11-11 sjette ledd: Grenseoverskridende fisjon

Skattefri fisjon av et utenlandsk selskap når det overtakende selskapet er hjemmehørende i Norge (av 06.07.2015)

Det vises til deres brev av 27. mai 2015 vedrørende reglene om grenseoverskridende fisjon i skatteloven § 11-11 sjette ledd.

Skatteloven § 11-11 sjette ledd gir blant annet regler om skattefri fisjon av et utenlandsk selskap når det overtakende selskapet er hjemmehørende i Norge. Av annet punktum fremgår det at transaksjonen må «gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende». Om dette vilkåret er oppfylt, må vurderes på bakgrunn av reglene i det aktuelle landet. Det samme gjelder kravet til at lovgivningen i det aktuelle landet ikke må være til hinder for å gjennomføre en fisjon (deling) av selskapet, jf. skatteloven § 11-11 sjette ledd femte punktum, jf. allmennaksjeloven § 14-12 annet ledd nr. 1.  

Skatteloven § 11-11 sjette ledd sier videre at «bestemmelsene i §§ 11-6 til 11-10 gjelder tilsvarende». Det betyr at bestemmelser som i utgangspunktet gir vilkår for skattefri fusjon og fisjon av norske selskaper, er gitt tilsvarende anvendelse for grenseoverskridende transaksjoner etter skatteloven § 11-11 sjette ledd.

I henvendelsen er det reist særlig spørsmål om forståelsen av skatteloven § 11-8 første ledd ved grenseoverskridende fisjon. Bestemmelsen regulerer eierkontinuitet og stiller krav til at nominell og innbetalt aksjekapital skal fordeles «i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene». En slik fordeling av aksjekapitalen mellom selskapene i fisjonen forutsetter at det gjennomføres en kapitalnedsettelse. Det fremgår av forarbeidene at formålet med § 11-8 første ledd er å motvirke omgåelser i forbindelse med fisjon, jf. Ot.prp. nr. 71 (1995-1996). Bestemmelsen skal hindre at verdier forskyves mellom aksjonærene.

Hvis reglene i det overdragende selskapets hjemland ivaretar hensynet til eierkontinuitet på annet måte enn ved å fordele aksjekapitalen i samme forhold som nettoverdiene, kan formålet med skatteloven § 11-8 første ledd tilsi at bestemmelsen tolkes innskrenkende.

I høringsnotatet om skattefrie omorganiseringer mv. av 18. januar 2010 åpnet man også for at det kunne være situasjoner hvor vilkårene i § 11-8 ikke passet fullt ut:

«Departementet kan ikke se at det er noen særlige hensyn som tilsier at det er behov for å tilpasse skatteloven § 11-8 til de grenseoverskridende tilfellene, og foreslår derfor at skatteloven § 11-8 skal gjelde tilsvarende så langt det passer ved grenseoverskridende fusjon [sic.] av aksjeselskap og allmennaksjeselskap.»

Departementet antar derfor at skatteloven § 11-8 første ledd i visse tilfeller kan tolkes innskrenkende ved grenseoverskridende fisjon. Departementet antar videre at egenkapitalen i det overdragende selskap da må justeres tilsvarende fordelingen av nettoverdier mellom selskapene.    

Kopi av dette brevet er sendt Skattedirektoratet.

Med hilsen

Jørgen Winsnes  e.f.
lovrådgiver

                                                                     Martin Børresen
                                                                     lovrådgiver