Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2012

Fastsatt 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd

  1. Den normerte risikofrie renten settes til 1,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
  2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 1,4 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
  3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 1,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
  4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 2,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
  5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 1,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.

Tilhørende lov