Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 8. oktober 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-29.

Fastsatt av Finansdepartementet 8. oktober 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-29. 

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Teksten ”§ 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning og dokumentasjonsplikt” i overskriften i kapittel 16 endres til ”§ 16-29 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning og dokumentasjonsplikt”.

Nåværende §§ 16-28-1 til 16-28-11 blir nye §§ 16-29-1 til 16-29-11.

Ny § 16-29-1 første setning skal lyde:

Bestemmelsene i § 16-29 del A i denne forskrift gjelder fradrag i norsk skatt etter reglene i skatteloven § 16-20 flg. eller skatteavtale, for skatt betalt til fremmed stat.

Ny § 16-29-8 første setning skal lyde:

Skattyter som krever fradrag som nevnt i § 16-29-1, skal dokumentere:

Nåværende §§ 16-28-20 til 16-28-25 blir nye §§ 16-29-20 til 16-29-25.

I § 2-1-8 og ny § 16-29-20 skal uttrykket ”§ 16-28 del B i denne forskrift” endres til ”§ 16-29 del B i denne forskrift”.

I følgende nye bestemmelser skal uttrykket ”§ 16-28-20 første ledd” endres til ”§ 16-29-20 første ledd”:

1          § 16- 29-21
2          § 16-29-22
3          § 16-29-23
4          § 16-29-24

II

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2012.

 

Tilhørende lov