Forskrift om endring i forskrift 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2013 med hjemmel i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven del V, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

                                                           I
§ 3 skal lyde:

Nedtrapping av særfradraget for inntektsårene 2013 og 2014
For inntektsårene 2013 og 2014 gis særfradrag med 67 prosent av fradragsberettigede utgifter.

                                                           II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2014.

Tilhørende lov