Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 27. april 2020 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-15 og skatteloven § 11-20.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

§ 4 skal lyde:

§ 4. Utsatt leveringsfrist for skattemelding
(1) Skattemelding for 2019 for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd bokstav a, skal leveres innen utgangen av august 2020. Det vil ikke gis utsatt leveringsfrist etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 for denne gruppen skattepliktige.
(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen
(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9, har samme frist som selskapet.

 § 5 skal lyde:

§ 5. Utsatt frist ved skattefri omdanning
(1) Overgang til selskapsfastsetting ved skattefri omdanning av virksomhet etter skatteloven § 11-20 kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. For at selskapsfastsetting skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020, og selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september 2020. Dokumentasjon for at aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen, må vedlegges skattemeldingen.

 (2) Omdanning av norskregistrert utenlandsk selskap skattepliktig etter skatteloven § 2-2 første ledd e kan bare ha virkning fra 1. januar i et inntektsår. Er det overtakende selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020, kan det overtakende selskapet, på tilsvarende vilkår som i første ledd, skattlegges for hele den overførte virksomheten mv. fra 1. januar 2020.

Nåværende § 4 blir § 6.

II

Endringene under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2020.

Tilhørende lov