Skatteforvaltningsloven

Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet er samlet i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter