Endring av vedtak 16. september 2016 nr. 1067 om delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet om å fastsette forskrift til skatteforvaltningsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).

I

Vedtak om delegasjon 16. september 2016 nr. 1067 endres slik:

Delegasjonen skal lyde:
Departementets myndighet etter skatteforvaltningsloven §§ 2-8, 2-13, 5-5, 6-4, 7-3, 7-6, 7-13, 8-14, 9-4, 9-5, 9-6, 9-8,10-14, 11-2, 12-4, 14-1, 14-7 og 16-2 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov