Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 åttende ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§16-40-3 oppheves.

§16-40-12 blir ny § 16-40-3.

 

§16-40-3 overskrift skal lyde:

Definisjon av nærstående

 

§ 16-40-4 overskrift skal lyde:

Godkjenning av prosjekter mv.

 

§ 16-40-4 første og andre ledd skal lyde:

(1) Norges forskningsråd godkjenner om det planlagte prosjekt innebærer forsknings- og utviklingsarbeid som omfattes av ordningen.

(2) Søknad om godkjennelse må inneholde alle nødvendige opplysninger for at Norges forskningsråd skal kunne ta stilling til om prosjektet oppfyller vilkårene i lov og forskrift. Søknad skal sendes på skjema fastsatt av Norges forskningsråd.

 

§16-40-5 første ledd skal lyde:

(1) Skattyter anses som en SMB dersom virksomheten oppfyller følgende vilkår:

  1. Virksomheten har færre enn 250 ansatte, og
  2. Virksomheten har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 50 millioner euro, eller en årlig balansesum som ikke overstiger 43 millioner euro.

§ 16-40-9 tredje ledd skal lyde:

 (3) Norges forskningsråds avgjørelser vedrørende godkjenning av prosjekter, herunder tilbaketrekking av slik godkjenning, kan påklages til særskilt klageorgan etter reglene i forvaltningsloven så langt de passer.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Tilhørende lov