§ 2-38: RISK-regulering av selskapseide aksjer - anmodning om tolkningsuttalelse

Vedrørende RISK-regulering av selskapseide aksjer - anmodning om tolkningsuttalelse.

Vi viser til brev av 3. mars 2010 om inngangsverdi på selskapseide aksjer.

Skatteloven § 2-38 innebærer at aksjeselskap mv. på nærmere vilkår er fritatt for skatt på aksjeinntekter. Etter bestemmelsens sjette ledd skal tre prosent av inntekter som omfattes av fritaksmetoden likevel inntektsføres (treprosentregelen). Treprosentregelen ble innført fra og med 7. oktober 2008.

Treprosentregelen medfører at selskapsaksjonærer må beregne gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer som omfattes av fritaksmetoden. I brevet reises det spørsmål om inngangsverdien skal reguleres med RISK-beløp pr. 1. januar 2006 ved beregningen av slike gevinster eller tap.

Etter departementets syn skal beregningen av gevinst eller tap følge reglene i skatteloven § 10-32. Annet ledd regulerer hvordan inngangsverdien skal fastsettes, og lyder:

”Dersom ikke annet er bestemt, settes aksjens inngangsverdi til det beløp skattyter har betalt for aksjen, tillagt eventuelle kostnader som skattyter har hatt til mekler eller lignende ved anskaffelsen av aksjen.”

Ved fastsetting av inngangsverdi på aksjer som er ervervet før 1. januar 2006 må skatteloven § 10-32 annet ledd suppleres med overgangsreglene som ble gitt i forbindelse med avviklingen av RISK-metoden og innføringen av fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Etter overgangsregelen om fastsettelse av aksjens skjermingsgrunnlag og inngangsverdi første ledd annet punktum skal aksjens inngangsverdi ” opp- eller nedreguleres med RISK-beløp fra det tidsrommet aksjonæren har eiet aksjen”. Etter departementets syn får denne bestemmelsen også anvendelse på selskapseide aksjer. Det følger av dette at det skal tas hensyn til RISK-beløp i aksjonærens eiertid ved beregningen av gevinst eller tap.

I deres brev er det videre reist spørsmål om det gjelder fristregler for å fastsette RISK-regulerte inngangsverdier for selskapsaksjonærer.

Etter departementets oppfatning skal inngangsverdi for selskapsaksjonærer fastsettes i forbindelse med beregning av gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer.


Med hilsen
Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                        Frode Kristiansen
                                                                        lovrådgiver