Forskrift om endring i FSFIN Forskrift til skatteloven

Lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 6-13-1 første ledd annet punktum skal lyde:

Fradraget for slike kostnader gis for en periode på inntil 24 måneder fra det tidspunktet skattyteren først gis fradrag.

 II

 Endringene under I trer i kraft fra og med inntektsåret 2018.

 

 

 

Tilhørende lov