§ 5-15: Avvikling av bruttotrekkordningen for hjemme-PC

Vedrørende bruttotrekkordningen for hjemme-PC og avtaler som ble inngått før 13. oktober 2009.

Vi viser til henvendelse av 15. oktober 2009 vedrørende avviklingen av bruttotrekkordningen for hjemme-PC.

Under punkt 2.2.4 i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak er avviklingen av bruttotrekkordningen for hjemme-PC nærmere beskrevet. Der fremgår det at for avtaler som ble inngått 13. oktober 2009 eller senere oppheves adgangen til å finansiere ordningen gjennom trekk i bruttolønn. De avtalene det siktes til i forslaget er avtalene som forplikter den enkelte arbeidstaker til å finansiere utplassert utstyr gjennom en bruttotrekkordning. Dette skjæringspunktet er tilsvarende som ved innstrammingen i bruttotrekkordningen i 2005, jf. Finansdepartementets nyhetsartikkel 14. desember 2005. Artikkelen kan leses her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2005/hjemme-pc-ordninger-og-arbeidsgiverfinan.html?id=99428

For at det skal anses å være inngått bindende avtale før 13. oktober 2009, må det avtalerettslig foreligge både et tilbud og en aksept på dette tidspunkt. I de tilfeller hvor arbeidsgiver fremmer et for seg bindende tilbud, som arbeidstaker må akseptere innenfor et gitt tidsrom, vil bindende avtale tidligst foreligge når arbeidstakeren har akseptert dette tilbudet. Dersom arbeidstakers aksept av tilbudet anses som forpliktende, og slik aksept er avgitt før 13. oktober 2009, antar departementet imidlertid at det ikke er avgjørende om avtalen først på et senere tidspunkt blir fysisk undertegnet av de to partene.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at arbeidsgiver og skattyter må være forberedt på å kunne dokumentere at vilkårene for å anse at bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forelå før 13. oktober 2009.

Med hilsen

Hans Peter Lødrup  e.f.
lovrådgiver

Martin Børresen
rådgiver


Kopi: Skattedirektoratet