Forskrift om ikraftsettelse av lov 23. juni 2020 nr. 103 IV om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 29. september 2020 med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt § 14-43 femte ledds ikrafttredelsesbestemmelse.

I

§ 1 Ikrafttredelse

 

Lov 23. juni nr. 103 IV om endringer i lov 14. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-43 settes i kraft fra 20. juli 2020.

 

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov