Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 14-43

Fastsatt av Finansdepartementet 8. oktober 2020 med hjemmel i skatteloven § 14-43 femte ledd og delegasjonsvedtak ved Kongelig resolusjon av 5. oktober 2020.

I

Overskriften til § 14-43 skal lyde:

§ 14-43 Avskrivningssatser

§ 14-43-2 skal lyde:

§ 14-43-2 Midlertidig startavskrivning i 2020

(1) Startavskrivning med inntil 10 prosent av kostprisen kan kreves for driftsmiddel i saldogruppe d som etter 19. juli 2020 er besluttet anskaffet eller påkostet og som for inntektsåret 2020 også avskrives ordinært.

(2) Startavskrivningen reduserer ikke grunnlaget for ervervsårets ordinære saldoavskrivning for det nyervervede driftsmidlet/påkostningen.

(3) Det kan bare kreves startavskrivninger så langt samlet støtte ikke overstiger 8 millioner kroner. Støtten utgjør 0,5 prosent av kostprisen for det nyervervede driftsmidlet eller påkostningen.

(4) Dersom foretaket anses å være en del av et konsern, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte, gjelder beløpsgrensen i tredje ledd for hele konsernet under ett.

(5) Startavskrivninger kan ikke kreves dersom støtten beregnet etter tredje ledd og annen støtte gitt med grunnlag i EU-kommisjonens midlertidige retningslinjer for statsstøtte under virusutbruddet etter art. 107 (3)b/61(3)b punkt 3.1, samlet overstiger 8 millioner kroner. Støtten kan gis sammen med med annen bagatellmessig støtte (de minimis) innenfor en grense på 8 mill. kroner for året 2020. Støtten kan gis sammen med støtte under gruppeunntaksforordningene eller annen notifisert støtte, så lenge beløpsgrensene eller støtteintensiteten i det aktuelle tiltaket ikke overskrides.

(6) Startavskrivning kan ikke kreves av skattyter som var i vanskeligheter 31. desember 2019. Med skattyter i vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

 1. når det gjelder et foretak med begrenset ansvar, dersom mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. I denne bestemmelsen menes med «selskap med begrenset ansvar» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg I til direktiv 2013/34/EU(1), og «aksjekapital» omfatter overkurs når det er relevant,
 2. når det gjelder et foretak der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for foretakets gjeld, dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. I denne bestemmelsen menes med «et selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg II til direktiv 2013/34/EU,
 3. foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene,
 4. foretaket har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller det har mottatt omstruktureringsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstruktureringsplan,
 5. når det gjelder foretak som ikke er små eller mellomstore, dersom følgende gjelder for de to foregående årene:
  1. foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og
  2. foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.

(7) Små og mellomstore foretak som nevnt under og som har eksistert i mindre enn tre år regnet fra det tidspunktet foretaket ble registrert i Foretaksregisteret, anses ikke å være i vanskeligheter selv om hendelsene som nevnt i første ledd bokstav a og b har inntruffet.

(8) Små foretak som nevnt under, er ikke utelukket fra å kreve startavskrivninger selv om de var i vanskeligheter 31. desember 2019, med mindre foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte.

(9) Med mellomstore foretak menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

 1. sysselsetter færre enn 250 personer, og
 2. har en årsomsetning som ikke overstiger 500 millioner kroner, eller
 3. har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 430 millioner kroner.

(10) Med små foretak menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

 1. sysselsetter færre enn 50 personer, og
 2. har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 100 millioner kroner. Inngår skattyter i et konsern, skal vilkårene i første til tredje ledd vurderes både for den konkrete skattyteren og på konsolidert nivå.

(11) Med begrepet kollektiv insolvensbehandling menes konkursbehandling etter konkursloven. Skattyter anses å oppfylle kriteriene for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling når skattyt er insolvent etter konkursloven § 61.

(12) Med begrepene krisestøtte og omstruktureringsstøtte menes statsstøtte tildelt i medhold av krise- og omstruktureringsretningslinjer, fastsatt av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) 10. september 2014.

II

Endringene under I trer i kraft i kraft straks og gjelder for driftsmidler besluttet anskaffet eller påkostet etter 19. juli 2020 og til og med 31. desember 2020.

Tilhørende lov