Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i skatteloven §§ 10-44, 10-48, 10-49 og 10-80.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 10-42-2 skal lyde:

§ 10-42-2        Avkortning av skjermingsgrunnlaget i stiftelsesåret

I selskapets stiftelsesår avkortes verdien av skjermingsgrunnlaget forholdsmessig. Avkortning gis for antall måneder i stiftelsesåret før stiftelsesmåneden.

§ 10-43 oppheves.

Ny § 10-44-2 skal lyde:

§ 10-44-2 Skattemessig oppløsning

Et deltakerlignet selskap anses skattemessig oppløst når:
a.         selskapet er registrert i Foretaksregisteret og det er gjennomført en formell oppløsning og avvikling etter reglene i selskapsloven.
b.         selskapet er registrert i Foretaksregisteret, virksomheten har opphørt og selskapet i de to foregående inntektsår ikke har levert selskapsoppgave eller annen oppgave som nevnt i ligningsloven § 4-9.
c.         selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret og virksomheten har opphørt.
d.         andeler skifter eier på en slik måte at det etterpå bare er igjen en eier til det tidligere selskapets eiendeler/virksomhet. Det gjelder likevel ikke dersom den gjenværende eier overdrar deler av selskapet til en annen innen åtte måneder etter eierskiftet.Har gjenværende eier overtatt andeler som følge av arv, anses eierskiftet å finne sted på tidspunktet for utlodning eller udelt boovertakelse.
e.         selskapet tas under konkursbehandling. Oppløsning anses å finne sted på det tidspunkt konkursbehandlingen åpnes.

§ 10-48 skal lyde:

§ 10-48 Ektefeller

§ 10-48-1 Ektefeller som selvstendige deltakere

(1)    Ektefeller anses som selvstendige deltakere i deltakerlignet selskap når samtlige av følgende vilkår er oppfylt:
a.     Det er inngått selskapsavtale etter selskapsloven § 2-3 hvor begge ektefellene er oppført som selvstendige deltakere.
b.     Selskapsavtalen er registrert i Foretaksregisteret.
c.     Begge ektefellene er registrert som deltakere i Foretaksregisteret.

(2)    Når vilkårene i første ledd er oppfylt, gjelder følgende:
a.     Overskudd i selskapet fordeles likt mellom ektefellene dersom ikke en annen fordeling følger av selskapsavtale registrert i Foretaksregisteret. Dersom en annen fordeling følger av den registrerte selskapsavtalen, legges denne til grunn. Underskudd fordeles på tilsvarende måte.
b.     Formue i selskapet fordeles mellom ektefellene etter ektefellenes eierandel ved utgangen av året, eller eventuelt annen spesifisert fordeling.

(3)    De foregående ledd gjelder ikke for indre selskap. Ektefeller som er deltakere i indre selskap uten andre deltakere, behandles under ett. Ektefellene behandles under ett også når det er andre deltakere enn ektefellene, og ektefellene har levert felles deltakeroppgave.

(4)    Skatteloven § 9-2 tredje ledd d og e får ikke anvendelse når ektefellene omdanner et enkeltpersonforetak til deltakerlignet selskap som ektefellene driver alene sammen, og hvor vilkårene i første ledd er oppfylt. Omdanning kan skje skattefritt på vanlige vilkår etter skatteloven § 11-20.

(5)    Dersom to som i fellesskap driver etdeltakerlignet selskap som ikke er registrert i Foretaksregisteret, inngår ekteskap, skal selskapet anses oppløst fra og med det år atskilt ligning av ektefellene opphører. Det samme gjelder når vilkårene i første ledd ikke er oppfylt. Selskapet skal likevel ikke anses oppløst dersom vilkårene i først ledd blir oppfylt innen åtte måneder etter at ekteskapet ble inngått.

Nåværende § 10-48 blir ny § 10-49.

§ 10-80 skal lyde:

§ 10-80 Forskriftsfullmakt

Bestemmelser fastsatt med hjemmel i skatteloven § 10-80 er gitt i denne forskrift § 10-32 og § 10-42.

II

Endringene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Ved ikrafttredelse av endringene i § 10-48 gjelder følgende overgangsregler:

Overgangsregel A:
     Ektefeller som driver et ansvarlig selskap, kommandittselskap eller partrederi sammen og som i inntektsåret 2014 har vært lignet som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, kan velge å videreføre en slik ligningsmåte i 2015 og 2016. Skal ektefellene lignes som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak i senere inntektsår, må selskapet være slettet i Foretaksregisteret innen 1. januar 2017.

Overgangsregel B:
     To personer som driver deltakerlignet selskap sammen uten andre deltakere og som gifter seg etter 1. januar 2014, skal ikke ha endret ligningsmåte på grunn av ekteskapet når vilkårene i § 10-48-1 første ledd blir oppfylt innen 1. september 2015.

Tilhørende lov