Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-12 fjerde ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-12-5 første ledd siste punktum skal lyde:

Normrenten skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenten tilsier en endring av normrenten på 1/10 prosentpoeng.

§ 5-12-5 annet ledd første og annet punktum skal lyde:

Normrenten utgjør gjennomsnittsrenten med et påslag på 1,65 prosentpoeng. Normrenten avrundes til nærmeste 1/10 prosentpoeng.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning for renten som gjelder fra 1. mars 2015.

Tilhørende lov