Forskrift om endringer i forskrift 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 85 om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

I

Romertall I i forskriften fjernes.

§ 2 annet ledd skal lyde:
          Utgifter til anskaffelser som ikke kan påregnes å ha en markedsverdi ved omsetning, og som skattyter før inntektsåret 2012 har valgt å føre til fradrag over flere år, kan likevel fradragsføres i henhold til opprinnelig innvilget fradragsperiode, såfremt skattyter ikke får nyttiggjort seg resterende fradrag innen inntektsåret 2014. Eventuell fradragsføring av slike utgifter skal ikke trappes ned etter § 3.

§ 3 skal lyde:
Nedtrapping av særfradraget fra og med inntektsåret 2013
         
Fra og med inntektsåret 2013 gis særfradrag med 67 prosent av fradragsberettigede utgifter.

Romertall II blir ny § 4 og skal lyde:

§ 4 Ikrafttredelse
Forskriften gjelder fra og med inntektsåret 2012.

II

Endringene under I trer i kraft straks og gjelder fra og med inntektsåret 2015.

 

Tilhørende lov