Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr.1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 18-3 annet ledd a nr. 3 og tolvte ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 18-3-4 skal lyde:

Som forbruk i produksjonsvirksomhet regnes bare forbruk i industriell virksomhet som oppfyller vilkårene for registrering i Statistisk sentralbyrås industristatistikk i NACE-kode 20, 21, 24 eller 27, slik disse var avgrenset pr. 1. januar 1997, når kraftleveransen skal verdsettes til kontraktspris etter reglene i skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 2 eller til prisen etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3, jf. denne forskrift § 18-3-10, § 18-3-11, § 18-3-13 første ledd a og § 18-3-14.

§ 18-3-20 med overskrift skal lyde:

§ 18-3-20. Uttaksprofil for kraft som skal verdsettes til prisen etter § 18-3-23

For interne leveranser som skal verdsettes etter § 18-3-23 legges det til grunn at leveransene er jevnt fordelt over alle timer i året.

Overskriften i § 18-3-22 skal lyde:

Tilordning til kraftverk av leveranse som skal verdsettes til kontraktsprisen eller til prisen på kraft etter § 18-3-23.

§ 18-3-23 skal lyde:

Prisen på kraft som skal verdsettes etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3, settes lik det volumveide gjennomsnittet av prisen på kraft levert til den skattepliktige i skattleggingsperioden i henhold til langsiktige kjøpskontrakter som nevnt i skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 2 annet punktum, inngått mellom den skattepliktige, herunder selskap i samme konsern, og uavhengig kontraktspart.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 

Tilhørende lov