Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 07.03. 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 07.03. 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44 første ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 6-44-1 andre ledd skal lyde:

(2) Fradrag kan gis etter høyeste sats også for samlet reiselengde over 50.000 kilometer, men bare så langt kostnadene og reiselengden dokumenteres. Er dokumenterte kostnader lavere enn beregnet fradrag etter høyeste sats, gis fradrag for dokumenterte kostnader.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntekståret 2012.

Tilhørende lov