Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 22. februar 2021 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-10 åttende ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 16-10-1 første og nytt tredje ledd skal lyde:

(1) Skattyter kan bare ha én boligsparekonto for ungdom (BSU-konto), og kan ikke ha benyttet seg av ordningen tidligere, unntatt i tilfeller som nevnt i § 16-10-5 annet ledd c og d.

(…)

(3) Skattyter som eier bolig per 31. desember i inntektsåret, kan ikke få skattefradrag for innbetalte sparebeløp dette året. Dette gjelder ved eie av primær- og sekundærbolig i Norge og i utlandet, men ikke ved eie av fritidsbolig.

§ 16-10-3 første ledd skal lyde:

(1) Når ektefeller skattlegges etter skatteloven §§ 2-10 og 2-11, gis fradrag først i den skatt som fordeles på den av ektefellene som har inngått kontrakten. Overstigende beløp kommer kun til fradrag i skatten til den andre ektefellen dersom sistnevnte ektefelle oppfyller vilkåret om ikke å eie bolig.

§ 16-10-4 første ledd første punktum skal lyde:

Innbetalt sparebeløp må anvendes til å dekke kostnader til erverv av egen bolig.

§ 16-10-4 annet, tredje, fjerde og femte ledd skal lyde:

(2) Med egen bolig menes den boligen som skattyter bruker som sin faste bopel (hjem).

(3) Bolig ervervet til eget bruk regnes som egen bolig selv om skattyter på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner som skattyteren ikke kjente eller burde kjenne på ervervstidspunktet, er forhindret fra å bruke boligen, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd b annet punktum.

(4) Som kostnad til erverv av egen bolig regnes også kjøpesum for nødvendig tomt, og utbetaling på nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Påkostning anses ikke som kostnad til erverv av bolig.

(5) Som kostnad til erverv av egen bolig regnes også betaling av renter og avdrag på lån til boligen eller nødvendig aksje, andel eller obligasjon o.l.

§ 16-10-6 første ledd skal lyde:

(1) Banker er ved opprettelse av BSU-konto forpliktet til å tilby spareren boliglån i tilknytning til boligspareordningen.

§ 16-10-6 annet ledd første punktum skal lyde:

Banken skal tilby spareren førsteprioritets pantelån til bolig, begrenset oppad til fire ganger det innestående beløpet på BSU-kontoen (sparebeløp inklusiv opparbeidede renter).

§ 16-10-6 tredje ledd første punktum skal lyde:

Utlånsforpliktelsen inntrer når spareren ønsker å anvende det oppsparte beløpet på BSU-kontoen til erverv av egen bolig.

§ 16-10-6 femte og sjette ledd skal lyde:

(5) Ved overføring av BSU-konto til annen bank, plikter den nye banken å tilby lån under de forutsetningene som er nevnt i bestemmelsen her.

(6) Ved overføring av BSU-konto til spareinstitusjon som ikke er forpliktet til å tilby lån, bortfaller utlånsforpliktelsen.

Overskriften til § 16-10-7 skal lyde:

Spareinstitusjonens og skattyterens opplysningsplikt når BSU-kontoen er opprettet i annen EØS-stat

§ 16-10-7 første og annet punktum skal lyde:

Ved opprettelse av BSU-konto i annen EØS-stat, jf. skatteloven § 16-10 første ledd første punktum, fastsetter Skattedirektoratet nærmere regler om hvilke opplysninger spareinstitusjonen skal gi og på hvilken måte opplysningene gis. Skattedirektoratet fastsetter også nærmere regler om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som kreves av skattytere som har opprettet BSU-konto i annen EØS-stat.

§ 16-10-8 oppheves.

§ 16-10-9 blir § 16-10-8.

§ 16-10-8 annet ledd skal lyde:

(2) Gjenlevende ektefelle som oppfyller vilkårene for å få skattefradrag ved BSU, har likevel rett til å overta kontrakten, jf. § 16-10-5 annet ledd bokstav c.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Tilhørende lov