Forskrift om endring i forskrift om skattefradrag for uføre av 19. desember 2014 nr. 1860

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 87 om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven.

I

I forskrift om skattefradrag for uføre av 19. desember 2014 nr. 1860 gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:
For skattytere som for inntektsåret 2014 ble lignet som ektefeller etter skatteloven § 2-16, videreføres retten til ektefellebeskatning for inntekståret 2015. Det gjelder bare når vilkårene for skattefradrag etter denne forskrift er oppfylt og paret fremdeles er samboere. Hvis en av samboerne krever det, skal de likevel lignes som enslige. 

Nåværende § 7 blir ny § 8.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

 

Tilhørende lov