Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 5-15-5 nytt fjortende ledd skal lyde:

(14) Fordel ved arbeidsgivers dekning av personalforsikringer som overstiger den enkelte ansattes forholdsmessige andel av arbeidsgivers samlede premie til ordninger den ansatte er omfattet av, regnes ikke som skattepliktig inntekt.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

III

For personalrabatt på billett mv. som kan benyttes til persontransporttjenester i inntektsåret 2019 gjelder følgende overgangsregler:

Personalrabatter som nevnt i § 5-15-3 første ledd på billetter mv. som kan benyttes til persontransporttjenester i 2019, regnes ikke som skattepliktig inntekt selv om prisreduksjonen overstiger 8 000 kroner. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes 1. januar 2020 eller senere, omfattes av bestemmelsene i § 5-15-3 første ledd.

Tilhørende lov