§ 8-1: Samdrift og jordbruksfradrag

Vedrørende samdrift og jordbruksfradrag.

Departementet viser til Skattedirektoratets brev 10. oktober 2012.

Etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven (fsfin) § 8-1-12 kan jordbruker som deltar i samdrift ta sin del av eventuelle leieinntekter fra samdriften med i sitt grunnlag for beregning av jordbruksfradrag. Skattedirektoratet viser til at en stadig vanligere måte å organisere samdrift på er at samdriften leier driftsbygninger av et ansvarlig selskap der produsentene også er deltakere. Spørsmålet er om inntekter fra et slikt eiendomsselskap kan gå inn i grunnlaget for beregning av jordbruksfradrag for deltaker i eiendomsselskapet. Ved en slik organisering av driften er det eiendomsselskapet som mottar “leieinntekter fra samdriften” og ikke jordbrukeren. Inntekt fra eiendomsselskapet er for jordbrukeren heller ikke “inntekt fra jord- eller hagebruk” iht. skatteloven § 8-1(5) jf. fsfin § 8-1-11.

Den omtalte måten å organisere samdriften på gjennom et driftsselskap og et eiendomsselskap er av nyere dato. Slik forarbeidene til jordbruksfradraget fremstår er det  grunn til å anta at en ulik behandling etter om samdriften innbefatter et eiendomsselskap eller ei, ikke er tilsiktet. Gode grunner taler også for at måten å organisere samdriften på innenfor ansvarlig selskap eller tingsrettslig sameie ikke bør være avgjørende for retten til jordbruksfradrag. Blant annet tilsier det skatterettslige nøytralitetsprinsippet at skattyters økonomiske atferd i minst mulig grad påvirkes av skattereglene, og at disse heller ikke bør være et hinder for en hensiktsmessig organisering og drift.

Departementet mener at det ved vurderingen av retten til jordbruksfradrag i disse samdrifttilfellene kan være grunnlag for å se de to selskapene under ett, slik at også tilordnet overskudd fra det ansvarlige selskapet som eier eiendom, går inn i fradragsgrunnlaget for produsentene i samdriften. I dette ligger at en i mindre grad kan legge vekt på det formelle og heller se hen til det som er det reelle forhold, nemlig at tilordnet overskudd fra eiendomsselskapet skriver seg fra samdriftsproduksjon av mat eller fôr, det vil si en inntektstype som oppfyller intensjonene om å gi grunnlag for jordbruksfradrag.

Direktoratet viser til at et eiendomsselskap som leier ut bygninger til samdrift kan ha inntekter fra flere kilder. Departementet antar at det må skilles mellom inntekter fra ulike kilder, slik at inntektene fra utleieselskapet som går inn i produsentens grunnlag for jordbruksfradrag, kommer fra samdriften som han eller hun deltar i. Det må besørges en avgrensing mellom leieinntekter og overskudd som stenger for at samme inntekt regnes med to ganger.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

    Jan-Ola Larsen
seniorskattejurist