Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2012

Fastsatt 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23

Fastsatt av Finansdepartementet 28. januar 2013 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2012 settes til 26,354 øre/kWh, dvs. som 27,354 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.

Tilhørende lov