Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-5 niende ledd andre punktum.

                                                                      I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 18-8-4 skal lyde:
Rentesatsen for inntektsåret 2012 etter skatteloven § 18-5 niende ledd annet punktum settes til 4,5 pst.

                                                                      II
Endringsforskriften trer i kraft straks, med virkning for inntektsåret 2012.

 

Tilhørende lov