Forskrift om oppheving av forskrift 16. desember 1998 nr. 1235 om bruk av bokføringsregler i lov om regnskapsplikt mv. og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1, lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-1, og lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-5.

I

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1235 om bruk av bokføringsregler i lov om regnskapsplikt mv. og enkelte andre lover oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov