Regnskapsloven

Finansdepartementet

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Loven gjelder regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1 til 12 som er hjemmehørende i Norge, samt regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der.

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser