§ 8-13 første ledd annet punktum: Rederiskatteordningen

Vedr. forskriftsbestemmelser om at selskap innenfor rederiskatteordningen kan drive virksomhet i form av strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold og annen virksomhet med nær tilknytning til sjøtransportvirksomheten.

Med virkning fra og med inntektsåret 2007 er det vedtatt endringer i skattelovens bestemmelser om særskilt rederibeskatning. Endringene innebærer blant annet at Finansdepartementet kan gi forskriftsbestemmelser om at selskaper innenfor rederiskatteordningen, i tillegg til drift og utleie av skip, skal kunne drive virksomhet nært knyttet til denne kjernevirksomheten, jf. skatteloven § 8-13 første ledd annet punktum.

Finansdepartementet har i dag vedtatt forskriftsbestemmelser om at selskap innenfor rederiskatteordningen kan drive virksomhet i form av strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold og annen virksomhet med nær tilknytning til sjøtransportvirksomheten.

Kopi av forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, slik denne er sendt til Lovdata i dag, følger vedlagt.

De vedtatte forskriftsbestemmelsene er på flere punkter samsvarende med et forslag som ble sendt på høring 22. november 2007. På bakgrunn av høringsinnspillene er det gjort enkelte endringer i forhold til høringsutkastet:
- Det er presisert at adgangen til å drive annen tilknyttet virksomhet, herunder samlet transporttjeneste, omfatter både egne og innleide fartøy.
- Det er åpnet for at sjøtransport med eget eller innleid skip i forbindelse med avtale om samlet transporttjeneste kan erstattes av annen type transport, dersom transporten ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som var upåregnelig på tidspunktet for inngåelsen av avtalen om samlet transporttjeneste. Virksomhet der det er gitt at en viss andel av transportene vil bli omberammet fra rederibeskattede skip til annen transport vil ikke omfattes av dette unntaket.
- Det er presisert at det med konsernforbundet selskap i forskriften menes selskap som etter regnskapsloven § 1–3 tilhører samme konsern. 
- Det er presisert at regelen om at taubåter kan omfattes av rederiskatteordningen som ”lovlige” eiendeler, dersom stasjonær virksomhet/havnetrafikk utgjør mindre enn 50 pst. av den totale aktiviteten som utføres, også skal gjelde for taubåter i utenlandsk havnetrafikk. Ventedager skal fordeles forholdsmessig på henholdsvis stasjonær virksomhet/havnetrafikk og havgående virksomhet.

                                                            ***

I forbindelse med høringen av forskriftsbestemmelsene er det reist spørsmål om hvilke funksjoner som omfattes av begrepet strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold, og som dermed kan drives av et rederibeskattet selskap med skattefrihet. For en nærmere redegjørelse vises det til høringsnotatet av 22. november 2007. Departementet vil bemerke at strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold omfatter daglig administrasjon knyttet til disse aktivitetene, samt nødvendige økonomifunksjoner, it-funksjoner og sekretærtjenester. Videre omfattes inngåelse av nybyggingskontrakter, samt ulike aktiviteter knyttet til oppfølging av byggeprosjekter.

Av forskriftsbestemmelsene følger at rederibeskattet selskap kan tilby samlet transporttjeneste som består av sjøtransport samt land- og/eller flytransport, når det er inngått avtale med en tredjepart om land- og/eller flytransporten (såkalt dør til dør-transport). I forbindelse med høringen er det stilt spørsmål om tredjeparten må være uavhengig av det rederibeskattede selskapet. Departementet skal bemerke at det ikke er et krav at selskapet som utfører land- og/eller flytransporten er uavhengig av det rederibeskattede selskapet som utfører sjøtransporten.

Det er i forbindelse med høringen også stilt spørsmål vedrørende adgangen til å drive virksomhet i form av drift av lastings-, lossings og vedlikeholdsfasiliteter, samt drift av andre typer terminaler, lager og kontorer. Departementet vil bemerke at etter forskriftsbestemmelsene skal et rederibeskattet selskap kunne utføre virksomhet i form av lasting, lossing, midlertidig plassering av gods i eller i nærheten av havneområdet i påvente av videre transport, samt transport av gods i havneområdet. Den laste- og lossevirksomhet som kan drives innenfor rederiskatteordningen er dermed slik virksomhet som typisk inngår i godstransportavtalen og prisen for denne. Rederibeskattede selskaper kan drifte hjelpemidler i losse- og lasteaktiviteter, så langt disse brukes i ”lovlig virksomhet”. Selskapene imidlertid kan ikke eie hjelpemidler som er å anse som fast eiendom, jf. skatteloven § 8–11 første ledd bokstav h. Når det gjelder daglig teknisk drift og vedlikehold vil hjelpemidler til denne virksomheten være lovlige eiendeler innenfor ordningen, og rederibeskattede selskaper kan forestå driften av slike hjelpemidler.

                                                        ***

Høringsforslaget til forskriftsbestemmelser om tilknyttet virksomhet ble notifisert til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 21. desember 2007, samtidig med notifiseringen av de øvrige endringene i skattelovens bestemmelser om særskilt rederibeskatning. ESA har i brev av 14. februar 2008 og 14. mai 2008 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet stilt spørsmål vedrørende enkelte elementer i forskriftsbestemmelsene.

ESAs spørsmål gjelder blant annet adgangen til å drive strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold, og annen tilknyttet virksomhet, overfor fartøy i konsernforbundet ikke-rederibeskattet aksjeselskap, deltakerlignet selskap, NOKUS-selskap og poolsamarbeid. Finansdepartementet vil i denne sammenhengen også bemerke at EU-kommisjonen 11. desember 2007 vedtok å åpne formell undersøkelse vedrørende en endring i den danske rederiskatteordningen, som innebærer at alle inntekter et rederi som administrerer et poolsamarbeid mottar fra de øvrige deltagere i poolen kan beskattes etter den danske rederiskatteordningen, selv om tonnasjen i poolen som tilhører andre selskaper ikke regnes med ved beregningen av tonnasjeskatt.

ESA har videre stilt spørsmål vedrørende adgangen til å drive virksomhet i form av utleie av lokaler om bord og samlet transporttjeneste. Dessuten har ESA vist til EU-kommisjonens avgjørelse vedrørende notifikasjonen av den polske rederiskatteordningen (N 93/2006), der det heter:

“the Commission considers that revenues derived from the management of vessels, on its own account or on the account of third parties, may be eligible for Tonnage Tax where the Tonnage Tax company ensures:

- either both the crew and technical management of the said vessels
- or their commercial management,

provided that the tonnage of such vessels does not exceed four times the tonnage of vessels for which the Tonnage Tax companies ensures together the crew, technical and commercial management”.

Dette kan forstås slik at ESA mener at den samlede tonnasjen til skip der det rederibeskattede selskapet sørger for enten mannskap og strategisk (teknisk) ledelse eller kommersiell ledelse, ikke må overstige fire ganger tonnasjen til skip der det rederibeskattede selskapet sørger for både mannskap, strategisk (teknisk) ledelse og kommersiell ledelse.

ESA har også stilt spørsmål vedrørende elementer i den notifiserte rederiskatteordningen som ikke spesielt angår tilknyttet virksomhet. Dette gjelder blant annet spørsmålet om bindingstid til ordningen, og spørsmålet om krav til samlet valg av rederibeskatning i konserner der flere selskaper kvalifiserer for slik beskatning. Det vises til ESAs brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 14. februar 2008 og 14. mai 2008.

ESA vil i forbindelse med notifikasjonen vurdere nærmere om elementene som nevnt er lovlige i forhold til statsstøtteregelverket. Dersom ESA konkluderer med at et eller flere av elementene ikke lar seg forene med statsstøtteregelverket, må bestemmelsene om rederiskatteordningen endres. Selskap kan også bli pålagt å tilbakebetale eventuell mottatt ulovlig statsstøtte.

Det understrekes at ESA har adgang til å iverksette undersøkelser også vedrørende andre elementer i den notifiserte rederiskatteordningen enn de som er nevnt ovenfor og i ESAs brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 14. februar 2008 og 14. mai 2008.

Med hilsen
Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør                                  
                                                                  Hallvard Rue
                                                                  seniorrådgiver

Vedlegg: Forskriften

Kopi til: Fraktefartøyenes Rederiforening
             Maritimt Forum
             Norges Rederiforbund