Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 29. april 2020 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd.

I

Overgangsregelen til § 5-15-3, fastsatt ved forskrift 30. oktober 2019 nr. 1440, videreføres til og med 31. desember 2020.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov