Forsiden

§ 7-3: Fusjon av borettslag

Gjelder skattemessig behandling av fusjon av borettslag som beskattes etter skatteloven § 7-3.

Vi viser til henvendelse av 25. februar 2015 om skattemessig behandling av fusjon av borettslag som beskattes etter skatteloven § 7-3.

Boligselskaper som beskattes etter skatteloven § 7-3, omfattes ikke av reglene om skattefrie fusjoner og fisjoner i skatteloven kapittel 11, jf. skatteloven § 11-2 tredje ledd og § 10-1 annet ledd. Ved fusjoner av selskaper som ikke er likeartet, er det i administrativ praksis åpnet for at fusjoner kan gjennomføres skattefritt etter ulovfestet rett, dersom fusjonspartene har et vesentlig sammenfall i ligningsmåte og materielle skatteregler på selskaps- og eiernivå. Hensynene bak denne praksisen tilsier etter departementets syn at også fusjon etter burettslagslova kapittel 10 mellom to borettslag som skattlegges etter skatteloven § 7-3, kan gjennomføres skattefritt.

En kopi av brevet er sendt til Skattedirektoratet.

Med hilsen
Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

Frode Kristiansen
lovrådgiver