Forsiden

§ 16-24: Spørsmål om å kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag

Vedrørende adgangen til å kombinere kreditfradrag etter skatteloven §§ 16-20 flg. og inntektsfradrag for skatt betalt i utlandet etter skatteloven § 6-15.

Departementet har på bakgrunn av en henvendelse fra Storbedriftenes skatteforum 26. februar 2020 foretatt en fornyet vurdering av adgangen til å kombinere kreditfradrag etter skatteloven §§ 16-20 flg. og inntektsfradrag for skatt betalt i utlandet etter skatteloven § 6-15.  

I en uttalelse 30. november 2018 har departementet lagt til grunn at skattyter i samme inntektsår ikke kan kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag innenfor samme inntektskategori, men at skattyter kan velge ulik metode for hver inntektskategori.

Departementet har etter en ny vurdering kommet til at skattyter i samme inntektsår kan kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag innenfor samme inntektskategori, så lenge det ikke kreves fradrag etter flere regelsett for samme skattebeløp.

På bakgrunn av ordlyden i skatteloven § 16-24 og forarbeidene har departementet kommet til at begrepet «den utenlandske skatten» må forstås som den skatten skattyter velger å kreve kredit for, og ikke all utenlandsk skatt innenfor hver inntektskategori.

Reglene for beregning av maksimalt kreditfradrag i skatteloven § 16-21, med oppdeling i to inntektskategorier, innebærer at maksimal kredit skal beregnes under ett for inntekter innenfor samme inntektskategori, men utelukker ikke at skattyter kan velge ulik metode for å motvirke dobbeltbeskatning for ulike skattebeløp.

Adgangen til å kombinere kreditfradrag og inntektsfradrag som beskrevet, gjelder både for inntekter fra ulike land og inntekter fra ulike kilder fra samme land. Departementet fastholder at reglene ikke kan kombineres slik at det kreves kreditfradrag innenfor rammen av maksimal kredit og inntektsfradrag for den delen av den utenlandske skatten som ikke dekkes av kreditfradraget.

Et inntektsfradrag for skatt som er betalt i utlandet, vil redusere norsk skatt på samlet skattepliktig inntekt og dermed også maksimalt kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21 første ledd. Inntekten som knytter seg til dette fradraget skal ikke tas med i utenlandsinntekten ved beregningen av maksimalt kreditfradrag.

Med hilsen

 

Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

 

Linda Bragstad
seniorskattejurist

 

Kopi: Storbedriftenes skatteforum v/Stine Bryn Sverdrup