Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-14 fjerde ledd bokstav d.

I

§ 5-14-11 skal lyde:

§ 5-14-11 Beregning av skatt på opsjoner i arbeidsforhold
(1) Skatt på fordel ved opsjon i arbeidsforhold kan for innløsnings- eller salgsåret fastsettes til det beløp som skatten ville ha utgjort dersom opsjonsfordelen var blitt tidfestet med et like stort beløp i hvert av inntektsårene fra og med ervervsåret til og med innløsnings- eller salgsåret. Dette gjelder likevel bare når skatten blir lavere ved slik beregning enn ved ordinær skatteberegning for innløsnings- eller salgsåret.
(2) Krav om beregning etter første ledd må settes fram av skattyteren innen fristen for levering av skattemeldingen.

§ 5-14-12 skal lyde:

§ 5-14-12 Skattlegging av opsjoner i små oppstartsselskap
(1) Som små oppstartsselskap etter skatteloven § 5-14 fjerde ledd anses aksjeselskap hjemmehørende i Norge som oppfyller følgende vilkår:
a)     selskapets gjennomsnittlig antall årsverk var 10 årsverk eller færre, og samlede driftsinntekter og balansesum var 16 millioner kroner eller mindre, i inntektsåret før tildeling av opsjonen,
b)     selskapet ikke er eldre enn seks år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret. For selskap stiftet ved skattefri omdanning fra en selskapsform til en annen, beregnes alderen fra stiftelsesåret til det opprinnelige selskapet. For selskap stiftet ved fisjon gjelder annet punktum tilsvarende. For selskap stiftet ved fusjon benyttes alderen til det eldste selskapet,
c)     ett eller flere offentlige organer kontrollerer ikke alene eller til sammen mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
d)     selskapet driver ikke kull- eller stålvirksomhet,
e)     selskapet driver hovedsakelig annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning, og
f)      selskapet var ikke i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet.

Dersom oppstartsselskapet inngår i et konsern, jf. aksjeloven § 1-3, gjelder vilkårene i dette ledd for samtlige selskap i konsernet. Samtlige selskap i konsernet må være aksjeselskap. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for utenlandske selskap som tilsvarer aksjeselskap, forutsatt at det utenlandske selskapet er hjemmehørende i et land innenfor EØS eller et land Norge har inngått folkerettslig overenskomst med som inneholder en artikkel om informasjonsutveksling, og er skattepliktig etter § 2-3 første ledd bokstav b.
(2) Beskatning etter skatteloven § 5-14 fjerde ledd gjelder bare for ansatte som:
a)     tiltrer stilling i oppstartselskapet 1. januar 2018 eller senere,
b)     gjennomsnittlig har minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke, beregnet på årsbasis, og
c)     verken alene eller sammen med nærstående, jf. aksjeloven § 1-5 første ledd, direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Dersom oppstartsselskapet inngår i et konsern, jf. aksjeloven § 1-3, gjelder vilkårene i dette ledd for den ansattes ansettelsesforhold i samtlige selskap i konsernet.
(3) Beskatning etter skatteloven § 5-14 fjerde ledd gjelder bare for opsjoner som:
a)     blir tildelt den ansatte 1. januar 2018 eller senere, og
b)     innløses til aksjer i oppstartsselskapet tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.
(4) Dersom aksje ervervet gjennom opsjon som nevnt i skatteloven § 5-14 fjerde ledd ikke er realisert innen fem år regnet fra innløsningstidspunktet, eller dersom arbeidsforholdet i oppstartselskapet avsluttes før slik aksje er realisert, skal det gjennomføres beskatning etter skatteloven § 5-14 fjerde ledd bokstav b som om realisasjon hadde skjedd på disse tidspunktene.
(5) Ved utflytting fra riket skal det gjennomføres beskatning etter skatteloven § 5-14 fjerde ledd bokstav b som om realisasjon hadde skjedd dagen før dette tidspunktet. Bestemmelsene i skatteloven § 10-70 gjelder så langt de passer.

II

Endringene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Tilhørende lov