Forskrift om endring av forskrift om skattefradrag for uføre

Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember2014 nr. 87 om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven.

I

 I forskrift 19. desember 2014 nr. 1860 om skattefradrag for uføre gjøres følgende endring:

§ 5 første ledd første punktum skal lyde:

For inntektsåret 2015 settes skattefradraget til nedgang i inntekt etter skatt beregnet etter reglene i § 4, fratrukket 4 000 kroner.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

 

Tilhørende lov