Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-5 fjerde ledd.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 2-5-1 første ledd skal lyde:
(1)       Bestemmelsene i denne forskrift § 2-5 gjelder for kommuner og fylkeskommuner som både omsetter kraft ervervet i henhold til vilkår for konsesjon (konsesjonskraft), jf. vannfallrettighetsloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 22, og driver skattepliktig omsetning av annen kraft.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2018.

 

Tilhørende lov