Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. oktober 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde og sjette ledd, § 18-3 tolvte ledd og § 18-5 niende ledd.

                                                                    I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 18-2-3 tredje ledd oppheves.
§ 18-3-3 tredje ledd oppheves.
§ 18-5-2 tredje ledd oppheves.

§ 18-8-2 skal lyde:
Rentesatsen etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til renten etter § 18-8-1 tillagt 0,5 prosentpoeng, korrigert til renten etter skatt.

                                                                    II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Tilhørende lov