§§ 6-45 og 6-46: Fradrag for frivillig engangsinnbetaling til pensjonskasse

Vedrørende frivillige kapitaltilførselen kan anses som en del av årets premie.

Vi viser til deres brev av 7. desember 2007, der det reises spørsmål om fradrag for frivillig innbetaling til en pensjonskasse med pensjonsordning etter lov om foretakspensjon.

Bakgrunnen for henvendelsen er at det tekniske beregningsgrunnlaget i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er endret som en følge av endringer i levetiden (langtidsendringer i selskapets biometriske risiko). Det opplyses at enkelte arbeidsgiverforetak ønsker å styrke kapitalen i pensjonskassen, slik at premiereserven for allerede opptjente rettigheter er tilstrekkelig til å dekke pensjonskassens fremtidige forpliktelser etter nye forsikringstekniske beregningsgrunnlaget. Kapitaltilførselen skal kompensere for at pensjonskassen har benyttet et for lavt beregningsgrunnlag og følgelig ikke har krevd tilstrekkelige premier til å dekke fremtidige forpliktelser.

Det følger av skatteloven §§ 6-45 og 6-46 at arbeidsgiverforetaket gis fradrag for kostnader til pensjonsordninger i henhold til lov om foretakspensjon. I skatteloven § 6-46 er det uttømmende regulert hvilke innbetalinger det gis inntektsfradrag for. Når det gjelder premieinnbetaling, gis det bare fradrag for arbeidsgivers andel av årets premie, jf. skatteloven § 6-46 første ledd bokstav a. Problemstillingen er derfor hvorvidt den frivillige kapitaltilførselen kan anses som en del av årets premie etter denne bestemmelsen.

Årets premie etter skatteloven er et selvstendig begrep, men er i utgangspunktet sammenfallende med årets premie slik den er definert i lov om foretakspensjon § 9-2. Etter denne bestemmelsen skal pensjonsordningen hvert år tilføres en premie som etter selskapets beregningsgrunnlag er tilstrekkelig til å sikre den fremtidige retten til pensjon som medlemmene tjener opp i løpet av året. Pensjonskasser og livsforsikringsselskap har på sin side ansvar for å foreta tilstrekkelige avsetninger til fremtidige forpliktelser på grunnlag av selskapets beregningsgrunnlag, som ligger til grunn for premietariffene. En endring i beregningsgrunnlaget kan føre til økte fremtidige premier for videre opptjening av rett til ytelser. Selskapene har imidlertid selv ansvar for fullt ut å dekke opp manglende premiereserve for allerede opptjente rettigheter som følge av endringer i det tekniske beregningsgrunnlaget.

Arbeidsgiverforetaket kan som ”eier” av en pensjonskasse styrke kapitalen i pensjonskassen ved egenkapitaltilførsel, samt å avstå fra å ta ut utbytte. Som ”kunde” kan foretaket ikke pålegges å betale inn midler for dekke opp manglende avsetninger for allerede opptjente rettigheter. En kapitaltilførsel som skal kompensere for at beregningsgrunnlaget ikke har tatt tilstrekkelig høyde for økte fremtidige forpliktelser, faller etter departementets vurdering utenfor premiebegrepet i foretakspensjonsloven § 9-2. Innbetalingen heller ikke anses som årets premie etter skatteloven § 6-46. I skattemessig sammenheng må kapitaltilførselen likestilles med annen egenkapitaltilførsel.

Det gis ikke fradrag for arbeidsgiverforetaket for innbetaling av egenkapital til pensjonskassen. Egenkapitaltilførsel er på den annen side ikke er skattepliktig inntekt for pensjonskassen. Dersom en innbetaling anses som årets premie etter skatteloven, gis arbeidsgiver fradragsrett samtidig som pensjonskassen inntektsbeskattes for den.  Når det gjelder plikten til å svare arbeidsgiveravgift, gjelder den bare premieinnbetalinger og ikke innbetaling av egenkapital.

Departementets konklusjon er dermed at det ikke er hjemmel for fradrag for den frivillige ”premieinnbetalingen” til en pensjonskasse.
   

Med hilsen
Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør


Jon Tingvold
avdelingsdirektør

Gjenpart: Skattedirektoratet