Forsiden

§ 5-12 sjette ledd: Premie i skatteloven

Vedrørende arbeidsgivers kostnader etter beregningsgrunnlaget for den kollektive livrenteavtalen ikke skal regnes som premie.

I forbindelse med skatteopplegget for 2007 ble det gitt nye regler om skattlegging av kollektive livrenter i arbeidsforhold, jf. Ot.prp. nr. 1 (2006-2007). Fra og med inntektsåret 2007 er arbeidsgivers premieinnbetaling til kollektive livrenter skattepliktig for arbeidstaker i det inntektsåret premien blir betalt, jf. skatteloven § 5-12 sjette ledd. Tidligere ble ikke denne fordelen skattlagt før ved utbetaling av ytelsene fra forsikringsavtalen.

Som en konsekvens av å innføre skatteplikt på premien i innbetalingsåret, skal utbetalinger fra kollektive livrenter som er opprettet i januar 2007 eller senere beskattes på samme måte som individuelle livrenter med begrenset skatteplikt, jf. Ot.prp. nr. 1 (2006-2007). Det er bare utbetaling utover innbetalt premie fra en slik livrente som beskattes, jf. bestemmelsene i skatteloven §§ 5-1 og 5-41 og Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) § 5-41. Utbetalingen inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt.

Den 18. desember 2008 sendte departementet ut et høringsnotat med forslag til forskrift om skattlegging av kollektive livrenter som er opprettet etter inntektsåret 2006 mv. Det ble lagt til grunn at utbetalinger fra kollektive livrenter skal ha den samme skattemessige behandlingen som utbetalinger fra individuelle livrenter. Forslaget begrenses til å regulere beregning av den skattepliktige del av utbetalingen, nærmere bestemt differansen mellom utbetalt ytelse og innbetalt premie. Det foreslås at reglene om kollektive livrenter tas inn i FSFIN § 5-41 og integreres i gjeldende bestemmelser om individuelle livrenter. 

Det kom inn en del kommentarer i høringsrunden. De aller fleste gjaldt spørsmålet om arbeidsgivers kostnader skal anses som en del av innbetalt premie. Det ble pekt på at det var ressurskrevende å fastsette en rimelig og rettferdig fordeling av arbeidsgivers kostnader på de enkelte arbeidstakerne.

Spørsmålet om en andel av arbeidsgivers kostnader skal anses som innbetalt premie til en kollektiv livrente etter forskriften, må etter departementets oppfatning avgjøres i lys av hva som anses som innbetalt premie etter skatteloven § 5-12 sjette ledd. Departementet legger til grunn at innbetalt premie etter FSFIN § 5-41 skal være det samme som premie etter skatteloven § 5-12 sjette ledd. I høringsnotatet uttaler departementet følgende:

”Etter skatteloven § 5-12 sjette ledd skal arbeidsgivers premieinnbetaling, herunder kostnader, tas til inntekt hos arbeidstaker. Det er imidlertid bare kostnader knyttet til den enkelte arbeidstakers premie som inngår i den skattepliktige inntekten. Kostnader som for eksempel gjelder ytelser under utbetaling faller klart utenfor de kostnadene som skal fordeles på arbeidstakerne. Departementet antar at fordelingen av den skattepliktige andelen av kostnadene bør fordeles ved utgangen av inntektsåret, og legger til grunn at forsikringsselskapet i samarbeid med arbeidsgiver finner frem til den skattepliktige fordelen for hver arbeidstaker.”

På bakgrunn av innspillene i høringsrunden har departementet vurdert spørsmålet om skatteplikt for arbeidstaker for en andel av arbeidsgivers kostnader på nytt. Vi har nå, på bakgrunn av de motforestillinger som er fremmet og de relativt små provenymessige konsekvensene av å imøtekomme disse, kommet til at arbeidsgivers kostnader etter beregningsgrunnlaget for den kollektive livrenteavtalen ikke skal regnes som premie etter skatteloven § 5-12 sjette ledd. Det innebærer at arbeidsgiver heller ikke skal lønnsinnberette slike kostnader.  


Med hilsen
Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke Skou
lovrådgiver

 

Kopi:
Kredittilsynet
FNH