Forsiden

§ 11-11 femte ledd: Skattemessig kontinuitet ved grenseoverskridende fusjon og fisjon

Fornyet vurdering av kravet til skattemessig kontinuitet ved grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. (av 09.03.2018)

Departementet har med bakgrunn i en henvendelse fra Sentralskattekontoret for storbedrifter foretatt en fornyet vurdering av kravet til skattemessig kontinuitet ved grenseoverskridende fusjon og fisjon mv. i skatteloven § 11-11 femte ledd.

I skatteloven § 11-11 femte ledd er kravet til skattemessig kontinuitet formulert slik:
"...transaksjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende og etter de prinsipper som følger av § 11-7."

Departementet har 19. august 2011 avgitt en uttalelse om forståelsen av denne bestemmelsen. Det ble da lagt til grunn at kravet til skattemessig kontinuitet i det overdragende selskaps hjemstat gjaldt både på selskapsnivå og på aksjonærnivå i denne staten.

I en uttalelse 22. mars 2012 om kravene til skattemessig kontinuitet ved aksjebytte, ble det imidlertid blant annet uttalt følgende:
"Etter en nærmere vurdering har departementet kommet frem til at enkeltaksjonærers eventuelle valg om å gjennomføre aksjebytte med diskontinuitet, ikke bør påvirke norske aksjonærers adgang til å gjennomføre aksjebytte uten beskatning, så fremt de øvrige vilkår i skatteloven § 11-11 femte ledd er oppfylt."

I EUs fusjonskattedirektiv, Rådets direktiv 2009/133, pålegges statene blant annet å innrette skattereglene for grenseoverskridende fusjon og fisjon slik at transaksjonen på selskapsnivå gjennomføres med skattemessig kontinuitet. På aksjonærnivå skal reglene for slike transaksjoner i medlemsstatene, på vilkår om skattemessig kontinuitet, tillate skattefrihet for gevinst. Direktivet regulerer imidlertid ikke situasjonen der aksjonærer kan ha tap ved fusjonen eller fisjonen. Etter enkelte EU-staters regler, kan tap i forbindelse med fusjon og fisjon, fradragsføres i forbindelse med transaksjonen.

Spørsmålet er om en slik mulig diskontinuitet på aksjonærnivå i det overdragende selskaps hjemstat skal påvirke den skattemessige behandlingen av transaksjonen for norske aksjonærer eller for en norsk filial av det overdragende utenlandske selskapet, eller om en slik diskontinuitet ligger innenfor de prinsippene som skatteloven § 11-11 femte ledd viser til.

Departementet er etter en ny vurdering kommet til at det ikke bør ha avgjørende betydning for norske skatteformål, at en grenseoverskridende fusjon eller fisjon, i tråd med fusjonsskattedirektivet, har elementer av diskontinuitet på aksjonærnivå i det overdragende selskaps hjemstat. Dette vil gi en løsning for norske skatteformål som er i samsvar med uttalelsen om aksjebytte fra 2012 og ivaretar samtidig hensynet til det norske skattegrunnlaget.

Departementet fastholder at det på selskapsnivå i det overdragende selskaps hjemstat gjelder krav om skattemessig kontinuitet. De øvrige vilkår i skatteloven § 11-11 femte ledd forutsettes oppfylt.

Kopi av dette brevet er sendt Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Med hilsen

Omar Dajani e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                        Jon Tingvold
                                                                        avdelingsdirektør